Szema Izrael – Niedziela Izraela

Kazanie na 10. Niedzielę po Trójcy Świętej oparte było na przypowieści o najważniejszym przykazaniu z Ewangelii św. Marka. 10. Niedziela po Trójcy Świętej obchodzona jest w większości kościołów ewangelickich jako Niedziela Izraela.

Święto to ustanowione zostało na pamiątkę smutnego faktu zburzenia przez Rzymian Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. Miało to miejsce 4 sierpnia, i właśnie 10. Niedziela po Trójcy Świętej najczęściej jest niedzielą najbliższą daty 4 sierpnia. Obchodom Niedzieli Izraela towarzyszy refleksja nad rolą Żydów w historii zbawienia oraz historią Narodu Wybranego. Chrześcijanie powinni wtedy stawiać sobie nie tylko pytania – dlaczego Żydzi odrzucili Chrystusa, ale uzmysławiać sobie, że Żydzi wciąż pozostają Narodem Wybranym, specjalną Bożą własnością, jako jedyny z narodów na Ziemi. I to właśnie tym narodem, poprzez Jezusa Chrystusa, Bóg posłużył się w swoim planie zbawienia całej ludzkości, a więc także np. Arabów, Rosjan czy nas – Polaków. Dla wierzącego chrześcijanina nie ma zatem miejsca dla antysemityzmu, która to postawa jest sprzeczna z chrześcijaństwem. To Żydzi stanowili pierwszy zbór – w Jerozolimie, to Żydzi ponieśli Ewangelię na cały świat. Chrześcijanin powinien znać za to bardzo dobrze historię Izraela, zarówno tę biblijną, jak i tę, nieopisaną już w Piśmie Św., począwszy od zburzenia Jerozolimy, po powstania narodowe, rozproszenie, wieki prześladowań, holocaust, a na historii współczesnego Państwa Izrael kończąc.

Szema Izrael (hebr. Słuchaj Izraelu) – to fragment z 5. Księgi Mojżeszowej z 6. rozdziału, ale też najważniejsza chyba żydowska modlitwa, od prawie 2 tysięcy lat pełniąca rolę żydowskiego credo, wyznania wiary. Zawiera prawdy o Jedynym Bogu, o nagrodzie lub karze od Niego za życie człowieka, oraz o przestrzeganiu woli Boga zapisanej w Jego Słowie. Kiedy uczony w Piśmie pyta się Chrystusa o najważniejsze przykazanie, Chrystus zwraca uwagę właśnie na Szema Izrael, na tę modlitwę…

Zachęcamy wszystkich do lektury Ewangelii Marka, gdzie możemy przeczytać tę znaną przypowieść o najważniejszym przykazaniu (Mk 12,28-34; także Mt 22,34-40) oraz do wysłuchania ciekawego kazania z nabożeństwa w Niedzielę Izraela wygłoszonego w naszym kościele przez naszego praktykanta, Piotra Sztwiertnię.